سید مجتبی ابوطالبی

  • هم موسس و مدیر ارشد اجرایی
  • کارشناس ارشد مهندسی شبکه های کامپیوتری

امیرحسین گلشنی

  • هم موسس و مدیر فنی
  • کارشناس مهندسی کامپیوتر
فهرست